عضویت در کمپین همین یک زمین (سفیران زمین پاک)

تلفن همراه

پست الکترونیک

نام

نام خانوادگی

آیا با کمپین محیط زیستی «همین یک زمین» بانک ایران زمین آشنا هستید؟

آیا مایلید ما را در برنامه های آینده بانک در حوزه محیط زیست همراهی کنید؟

آیا عملکرد اقتصادی بانکها می تواند تاثیری در حوزه محیط زیست داشته باشد؟

به نظر شما آیا محیط زیست باید دغدغه همه مردم کشور باشد ؟