سوال مسابقه به مناسبت هفته هواي پاک:
با بهترين جمله اي که به ذهنتون مي رسه اين جمله رو کامل کنيد و براي ما ارسال کنيد: راهکار من براي داشتن هوايي پاک تر اينکه که ...؟.
به 5 نفر از برگزيدگان 5 کارت هديه دو ميليون ريالي اهدا خواهد شد.
اين مسابقه به مدت یک هفته از روز 23 الي 29 ديماه 97 برگزار خواهد شد.

چهارمین مسابقه آوای ایران زمین

راهکار من براي داشتن هوايي پاک تر اينکه که ...؟

ثبت نهایی
دانلود همراه بانک ایران زمین
صدای مشتریان بانک ایران زمین

021-24809بانک ایران زمین - بانک دیجیتال